ࡱ> LOK[ bjbj 48pa!\pa!\m 5"""6668n\$654  L!L!L!4444444K8;04"L!L!L!L!L!4"" H4(.(.(.L!&" " 4(.L!4(.(... `r)f.4405.1;*`1;..1;".L!L!(.L!L!L!L!L!448,L!L!L!5L!L!L!L!1;L!L!L!L!L!L!L!L!L!> : Catre: Veneto Banca SPA in procedura de lichidare administrativa In atentia: Dnei. GIULIANA SCOGNAMIGLIO, Lichidator D-lui. ALESSANDRO LEPROUX, Lichidator D-lui. GIUSEPPE VIDAU, Lichidator Ref: Anunt de vanzare a partilor sociale detinute de catre Veneto Banca SPA in procedura de lichidare administrativa la capitalul social al societatii Immobiliare Italo Romena SRL (avand J40/4654/2002 si CUI 14673082) (denumit in conttinuare Anuntul de Vanzare) OFERTA FINANCIARA Subsemnatul, [nume, prenume], nascut la data de [...], in [...], domiciliat in [...], str. [...] nr. [...], bl. [...], et. [...], ap. [....], sector [...], identificat cu CI/pasaport seria [...], nr. [...] emis la data de [...] de catre [....] si valabil pana la data de [...], CNP [...], sau Subsemnatul, [nume, prenume], nascut la data de [...], in [...], domiciliat in [...], str. [...] nr. [...], bl. [...], et. [...], ap. [....], sector [...], identificat cu CI/pasaport seria [...], nr. [...] emis la data de [...] de catre [....] si valabil pana la data de [...], CNP [...], in calitate de reprezentant legal / imputernicit al societatii [denumirea completa si forma de organizare], cu sediul in [...], inregistrata in Registrul Comertului de pe langa [...]/din [....], avand cod unic de inregistrare [....]/cod fiscal [....], atribut fiscal [....], capital social [...], (denumita in continuare Societatea), prin prezenta: DECLAR/DECLARAM Ca subsemnatul/Societatea/societatiile isi exprima intentia de a participa la licitatia de vanzare a partilor sociale detinute de catre Veneto Banca SPA in procedura de lichidare administrativa in Societatea Immobiliare Italo Romena SRL (avand J40/4654/2002 si CUI 14673082), in vederea cumpararii unui numar de: - 151.363 (osutacincizecisiunutreisutesaizecisitrei) de parti sociale, cu o valoare nominala de 2.500(douamiicincisute) de lei si o valoare totala de 378.407.500 (treisutesaptezecisioptdemilioanepatrusutesaptemiicincisute) de Lei, reprezentand o participatie de 100% la capitalul social al Societatii Immobiliare Italo Romena SRL Sau [in cazul in care vor fi mai multe persoane fizice si/sau juridice interesate sa cumpere partile sociale se va mentiona numarul de parti sociale ce se va achizitiona de fiecare persoana/entitate juridica in parte]; La pretul total de: - [in cifre] Euro, (in litere); In acest scop, subsemnatul/Societatea/societatiile declaram ca prezenta Oferta Financiara este neconditionata, ferma, obligatorie si irevocabila potrivit dispozitiilor art. 1191 NCC si urm. pentru un termen de 90 (nouazeci) de zile calculate de la implinirea termenului de depunere prevazut in Anuntul de Vanzare, cu exceptia prelungirilor solicitate in scris de catre Veneto Banca SPA in procedura de lichidare administrativa. [Locul incheierii/Data] ________________________________ [Semnatura reprezentantului legal sau a imputernicitului cu procura speciala] In cazul in care societatea este reprezentata de catre reprezentantul legal atunci se va atasa un certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului competent (nu mai vechi de 30 de zile) si ultimul act constitutiv actualizat astestat de un avocat/certificat de catre Oficiul Registrului Comertului competent. In cazul in care societatea este reprezentata de catre un tert - imputernicit se va atasa o procura speciala autentica. Se va atasa si hotararea adunarii generale a asociatilor/decizia asociatului unic al societatii si/sau ale adunarii actionarilor prin care s-a decis depunerea prezentei oferte financiare, in vederea cumpararii partilor sociale detinute de Veneto Banca SPA in procedura de lichidare administrativa in societatea Immobiliare Italo Romena SRL, precum si mandatul de a depune o oferta finaciara de cumparare, prin intermediul propriului reprezentant legal sau imputernicitului cu procura speciala, precum si intentia a incheia contractul de vanzare (cesiune) de parti sociale. In conformitate cu dispozitiile din Anuntul de Vanzare, vor fi excluse ofertele partiale, conditionate, irevocabile sau formulate intr-un mod echivoc. Prezenta declaratie trebuie semnata si insotita de o copie a unui act de identitate valabil al semnatarului.   ANEXA E PAGE \* MERGEFORMAT 1 BCƵƤrbUA-A'h8hk u5OJPJQJ^JmHsH'h8hk u5OJPJQJ^JmHsHh85OJQJmHsHh8h85OJQJmHsH!h85OJPJQJ^JmHsHhpQd5OJQJ^JmHsH#h>hpQd5OJQJ^JmHsH!hE 5OJPJQJ^JmHsH!hS5OJPJQJ^JmHsH'h8h85OJPJQJ^JmHsH!h85OJPJQJ^JmHsH'h8hE 5OJPJQJ^JmHsHCw  |$ %x]a$gd'$ %x]a$gd' $a$gdk u]gd8 $x*$a$gd8$`^``a$gd8`^``gdpQdgdpQd $a$gd8$ 1$a$gd8 7 Z v 벡|h|h|WF4#hFohk u5OJQJ^JmHsH h85>*OJQJ^JmHsH!h2j5OJPJQJ^JmHsH'h!yYh!yY5OJPJQJ^JmHsH!h!yY5OJPJQJ^JmHsH'h8h85OJPJQJ^JmHsH!hS5OJPJQJ^JmHsH'h8hk u5OJPJQJ^JmHsH'h8hpQd5OJPJQJ^JmHsH!hpQd5OJPJQJ^JmHsH'h8h85OJPJQJ^JmHsH  & ' * 5 6 H K W X Y Z g h R ȷȧkȓW9ȓk;jhk uhsj6H*OJPJQJU^JmHnHsHtH'hk uhi6OJPJQJ^JmHsH'hk uhbW6OJPJQJ^JmHsH'hk uhsj6OJPJQJ^JmHsH'hk uhaM6OJPJQJ^JmHsHhk uOJPJQJ^JmHsH!hk u6OJPJQJ^JmHsH'hk uhk u6OJPJQJ^JmHsH h8hO7+OJQJ^JmHsH#hFoh~5OJQJ^JmHsHR S \ j k t u v w x ϷkVA)/h'h'6OJPJQJ^JmHnHsHtH)h'6OJPJQJ^JmHnHsHtH)hk u6OJPJQJ^JmHnHsHtH2hk uhk u56OJPJQJ^JmHnHsHtH2hk uhU56OJPJQJ^JmHnHsHtH/hk uhsj6OJPJQJ^JmHnHsHtH/hk uhk u6OJPJQJ^JmHnHsHtH/hk uhU6OJPJQJ^JmHnHsHtH/hk uhbW6OJPJQJ^JmHnHsHtH !12hiϾrdrVDrDr6h'OJQJ^JmHsH#h^Mh5OJQJ^JmHsHhOJQJ^JmHsHhSOJQJ^JmHsH hhOJQJ^JmHsHhOJQJ^JmHsHhpQdOJQJ^JmHsHh'OJQJ^JmHsH hhpQdOJQJ^JmHsH hhOJQJ^JmHsHh-5OJQJ^JmHsH#h8hO7+5OJQJ^JmHsHhk u5OJQJ^JmHsH ! ,fgh$1$]^a$gdk u $1$]a$gd21S $1$]a$gdk u $]a$gdk u%$`]^``a$gdk u%$]^a$gdk u$ %x]a$gd'!z ,9GQtоyhWhWFyh/-jh2jh21S0J)CJOJQJU^JaJ h2jh2jCJOJQJ^JaJ h2jhpQdCJOJQJ^JaJ h2jh2CJOJQJ^JaJ h2jhiCJOJQJ^JaJ&h21Sh'56OJQJ^JmHsH h'h'OJQJ^JmHsHh'5OJQJ^JmHsH#h'hpQd5OJQJ^JmHsHhpQd5OJQJ^JmHsHh'OJQJ^JmHsH#h'h'5OJQJ^JmHsH ?GHQTfͻyk]L h8h-CJOJQJ^JaJh ;CJOJQJ^JaJh21SCJOJQJ^JaJhSCJOJQJ^JaJ h2jh2jCJOJQJ^JaJ h2jh21SCJOJQJ^JaJ#h^Mh ;5CJOJQJ^JaJ#h^MhpQd5CJOJQJ^JaJ h2jh ;CJOJQJ^JaJ h2jh2CJOJQJ^JaJ h2jhiCJOJQJ^JaJ?P[bcd찟{jYH:H:jhUOJQJ^JmHsH hUhTOJQJ^JmHsH hUhiOJQJ^JmHsH hUh21SOJQJ^JmHsH#h8hJ>*OJQJ^JmHsH#h8hY>*OJQJ^JmHsH h8h)7OJQJ^JmHsH&h21Sh_56OJQJ^JmHsH&h21Sh21S56OJQJ^JmHsH&h21Shi56OJQJ^JmHsH&h21Sht56OJQJ^JmHsHdefghijlmno.ųp_L;-hNOJQJ^JmHsH hNhsjOJQJ^JmHsH%jhNhsj0J)OJQJU^J h8h-OJQJ^JmHsH0h8hM/56>*CJOJQJ\aJmHsH0h8h-56>*CJOJQJ\aJmHsH h8h)7OJQJ^JmHsH#h8h_>*OJQJ^JmHsH#h8hY>*OJQJ^JmHsH hUhYOJQJ^JmHsH-jhUh21S0J)OJQJU^JmHsH hijklmkstvwyz|}$a$gd*dgd8'$a$gdU'$a$gdr8z $1$]a$gdk u+gdk u$ 1$]^ `a$gdk u.1-.Ve&ijklm´¦udSduu hFohUOJQJ^JmHsH hUhUOJQJ^JmHsHhUh21SOJQJmHsH!jhUh21S0J)OJQJU hNhsjOJQJ^JmHsHhr8zOJQJ^JmHsHhSOJQJ^JmHsH h!yYh!yYOJQJ^JmHsHh!yYOJQJ^JmHsHhNOJQJ^JmHsH hNhcvOJQJ^JmHsHrstuwxz{}~xg h8h-OJQJ^JmHsHh^MhrOJQJmHsHh^MOJQJmHnHuh^MhSACOJQJjh^Mh_LOJQJUhhihrCJaJmHsH,h8h85B*CJOJQJ^JaJphjhZUhZh21Sh21SmHsH hUh21SOJQJ^JmHsH $1$]a$gdk u$a$21h:p^M/ =!"#$% .s666666666vvvvvvvvv666666>666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p28 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ OJPJQJ_HmH nH sH tH L`L %Normal$CJOJPJQJ_HaJmH sH tH DA D Default Paragraph FontRiR 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List 4 @4 %0Footer z&B/B %0 Footer CharCJOJQJ^JaJ.). %0 Page Number4@"4 %0Header z&B/1B %0 Header CharCJOJQJ^JaJ~C~ %0 Table Grid7:V0CJOJPJQJaJHRH %0 Balloon TextCJOJQJ^JaJN/aN %0Balloon Text CharCJOJQJ^JaJ<r< %0List Paragraph^PP %0usoboll1d1$a$OJQJ^JmHsHtHTRT %0Body Text Indent 2 ^ha$ mHsHtHf/f %0Body Text Indent 2 Char CJOJQJ^JaJmHsHtHDCD %0Body Text Indent x^V/V %0Body Text Indent CharCJOJQJ^JaJZ>Z %0Titlea$/5B*CJOJQJ\^JaJmHphsHtH\/\ %0 Title Char/5B*CJOJQJ\^JaJmHphsHtHP P%0Revision$CJOJPJQJ_HaJmH sH tH HYH !%0 Document Map CJOJQJ^JaJN/N %0Document Map CharCJOJQJ^JaJ`"` 0WW-Testo normale"*$ CJOJQJ^JaJmHsHtHj2j _Corpo del testo 21#$q*$]qa$OJQJ^JmHsHtHzBz _Rientro corpo del testo 31$$*$`a$OJ QJ ^J mHsHtH`S@R` &-Body Text Indent 3%x^CJaJmHsHtHZ/aZ %-Body Text Indent 3 CharCJOJPJQJaJ>@r> (Y0 Footnote Text'CJaJT/T 'Y0Footnote Text CharOJPJQJmH sH tH @&`@ Y0Footnote ReferenceH*vOv ~Corpo del testo 1*$d1$a$#CJOJPJ QJaJhmHsHtH`O` M/0ssPara1+$xa$(CJOJPJ QJ^JaJmH nHsH tHj/j sjDefault ,7$8$H$5B*CJOJPJ QJ^J_HaJmHnHphsHtHT T 8 No Spacing-$CJOJPJQJ_HaJmH sH tH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VvnB`2ǃ,!"E3p#9GQd; H xuv 0F[,F᚜K sO'3w #vfSVbsؠyX p5veuw 1z@ l,i!b I jZ2|9L$Z15xl.(zm${d:\@'23œln$^-@^i?D&|#td!6lġB"&63yy@t!HjpU*yeXry3~{s:FXI O5Y[Y!}S˪.7bd|n]671. tn/w/+[t6}PsںsL. J;̊iN $AI)t2 Lmx:(}\-i*xQCJuWl'QyI@ھ m2DBAR4 w¢naQ`ԲɁ W=0#xBdT/.3-F>bYL%׭˓KK 6HhfPQ=h)GBms]_Ԡ'CZѨys v@c])h7Jهic?FS.NP$ e&\Ӏ+I "'%QÕ@c![paAV.9Hd<ӮHVX*%A{Yr Aբ pxSL9":3U5U NC(p%u@;[d`4)]t#9M4W=P5*f̰lk<_X-C wT%Ժ}B% Y,] A̠&oʰŨ; \lc`|,bUvPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!R%theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] X d 8 4447 R d. h.07!T # @H 0( 0( B S ? BCv78vw 059@ADGKYaltx{7<AFV[_`afgjmq!'*356HKWZghis %'-/45<QRS\jy15hi3Klu!"%hoz   + , 9 ; G _ t {   < ? G H Q T ] _ f h  " P S [ m o p r P W r   - . 1 4 -1BHVZdeimrtvwyz|}BCvy ! + ,  e m o jmrtvwyz|}C12""zG Q t  l m -.tvwyz|}C12""zG Q h h j  P [ b e j j l m n o jklmqrst^`OJQJWW8Num6~:~:rq0Cn/  ]f8Dbx- / " [ ` ' vO ;'8Zh*p$iC?.FJs XM//`QMWz !5!-$B%%2%<%N%&N&eR&a_&#'(n(~(`)P*+F)+O7+c+y-,8$.x.V1723r4i67)7E8]9z4: ;=V6=$aO$bEbu[b?c'dpQd7ef@^giph }h^i+j2jsj`mk+l$ l+l5lao*fp^np rPyr8zGz&{J{Q{Q{>|}}9M7_6&W(fZo'+;Lp|B0D*NXV$9=d hK/Me AWgiqc0ZNzZ~!PQH0gt,] Cdi{vT)p"Abw^ Ka. C_";c]{o$S4`.(Pab^x]Za}<.m o @p@Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7@Cambria7.@ Calibri5. .[`)TahomaABook AntiquaA Verdana-Bold?= *Cx Courier NewK,Bookman Old StyleI. ??Arial Unicode MS;(SimSun[SOA$BCambria Math"hjg'uG r4h h 2qP$P%6! xx   Oh+'0L  ,4<D  Normal1Microsoft Office Word@@k@} ՜.+,D՜.+, `hpx h  Title8C MAIL_MSG_ID1 MAIL_MSG_ID2RESPONSE_SENDER_NAMEEMAIL_OWNER_ADDRESSUFAAPw6bUgrQkNEtuD9p7pFUycO94DV1sCr5DCR4LS2Yn2TU6N1yeC8gZYen1cC/3lKWmpx/f85JwM8I UYGLU8oFp3CjhYeuE4HqeDifXKG7hGfGzvXX8Uny+5EgVmimJ4pkt6jSRAv89+qz2eoQLbv3KcW6 3Zv5zxMO8uqIq0eCknAmCJWm14Ii1L5g+2dnPTmUTTVcyMO8xBY1QjqZ2XB7hEz5LQ+zeHkq1Tva eeVnAC+DxuIcKCb82\6vPHMZh1/GzYq7IekKmX5H+9Ud3DxOYJOY8TPLVMGCCj7C0VIA1KwYi1v+A v+KILdd4U6H4kJfEwLgsJDy5SEQ=(gAAAdya76B99d4hLGUR1rQ+8TxTv0GGEPdix4sAAAGYoQX4c3X/JKEMnfK+7UJi4k0qZwQDCvB/Qu12NX2z0= !"#$%&'()*+,-./0123456789:<=>?@ABDEFGHIJMNQRoot Entry FPP1TableA;WordDocument 48SummaryInformation(;DocumentSummaryInformation8CMsoDataStoreڑ`HQFGN5LF==2ڑ`Item PropertiesUCompObj r  F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q Veneto Banca S.P.A. in L.C.A.

VENETO BANCA S.P.A. IN L.C.A.

Si comunica che, con Decreto n. 186 del 25 giugno 2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, la sottoposizione di Veneto Banca S.p.A. a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia – TUB e dell'art. 2 comma 1, lettera a), del Decreto Legge n. 99 del 25 giugno 2017 (convertito nella Legge 121/2017).
Con provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2017, sono stati nominati Commissari Liquidatori l'Avv. Alessandro Leproux, la Prof.ssa Avv. Giuliana Scognamiglio e il Dott. Fabrizio Viola.
Sono stati, inoltre, nominati componenti del Comitato di Sorveglianza l'Avv. Franco Benassi, il Prof. Avv. Andrea Guaccero, il Dott. Giuseppe Vidau. Il Comitato di Sorveglianza, nella riunione tenutasi il 25 giugno 2017, ha nominato Presidente del Comitato stesso il Prof. Avv. Andrea Guaccero. Con successivo provvedimento della Banca d'Italia del 17 aprile 2018, adottato a seguito delle dimissioni dall'incarico di Commissario liquidatore di Veneto Banca S.p.A. rassegnate dal dott. Fabrizio Viola, il dott. Giuseppe Vidau, nato a Roma il 4 marzo 1959, è stato nominato Commissario liquidatore e la prof.ssa Simona Arduini, nata a Roma il 12 giugno 1970, è stata nominata – in sostituzione del dott. Giuseppe Vidau – componente del Comitato di sorveglianza di Veneto Banca S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Montebelluna (TV), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione III, del TUB, per ogni aspetto non disciplinato dal decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017, come convertito con legge n. 121 del 31 luglio 2017.

Conseguentemente, a decorrere dal 17 aprile 2018, il Collegio dei Commissari liquidatori di Veneto Banca in LCA è composto da:
Avv. Alessandro Leproux
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio
Dott. Giuseppe Vidau

e il Comitato di Sorveglianza è composto da:
Prof Simona Arduini
Avv. Franco Benassi,
Prof. Avv. Andrea Guaccero (Presidente).

Si precisa, altresì, che l'indirizzo PEC della procedura è il seguente: VenetoBancaSpa.inliquidazioneCA@cert.venetobanca.it .
I Commissari Liquidatori
Avv. Alessandro Leproux
Prof.ssa Avv. Giuliana Scognamiglio
Dott. Giuseppe Vidau

...